از سوی ستاد زیست فناوری اعلام شد؛

۵ برنامه جهش اقتصادی با کمک زیست فناوری

۵ برنامه جهش اقتصادی با کمک زیست فناوری به گزارش کارا پیام آخرین وضعیت برنامه های حوزه زیست فناوری که به جهش اقتصادی منجر می شود نشان داده است ۵ برنامه صادراتی، فرهنگسازی، حفظ ذخایر ژنتیکی، پشتیبانی از طرح های پژوهشی و ترویج در حوزه زیستی تدوین شده است.به گزارش کارا پیام به نقل از مهر، اعمـال تحریم هـای اقتصـادی ظالمانـه و غیرقانونـی آمریـکا علیـه جمهـوری اسلـامی ایـران، منجـر بـه ایجــاد چالش هــای مختلــف در موضوعــات فناورانــه و راهبــردی در تأمیــن کالاهــای اساســی تهدیــد امنیـت سلـامت و غذایـی کشـور شـده اسـت.
از این رو سـتاد توسـعه زیسـت فناوری با عنایت به اهمیت مباحث امنیت غذایی و سـلامت، برنامه های ملی پیشـنهادی جهش اقتصاد کشـور از راه فناوریهـای زیسـتی را بـا سـه رویکـرد، جهـش تولیـد، سلـامت و امنیـت غذایـی مـردم و اقتصـاد دانش بنیـان و جلوگیـری از خـروج ارز تدوین کرده است.
ستاد توسعه زیست فناوری برنامه های در ارتباط با جهش اقتصادی از راه فناوری های زیستی را در یک بخش مجزا تدوین کرده و در اختیار خبرگزاری مهر قرار داده است.
این برنامه شامل طرح ریزی های حمایتی صادراتی، پشتیبانی از طرح های پژوهشی، طرح آموزش و ترویج علوم زیستی، حفظ ذخایر ژنتیکی و بهره برداری اقتصادی، برنامه های حوزه فرهنگسازی اقتصاد زیستی می شود.
کل برنامه های جهش اقتصادی به واسطه زیست فناوری


جهش اقتصادی از راه برنامه صادراتی حوزه زیست فناوری
ستاد توسعه زیست فناوری در این بخش برنامه های خویش را دسته بندی کرده و در ۶ بخش قرار داده است.
«ارتقاء فرهنگ صادراتی شـرکت های زیسـت فناوری بوسـیله توانمند سـازی و آموزش در راسـتای اصلـاح مسـتندات مـورد نیـاز بـرای صـادرات و دریافت اسـتانداردهای بین المللی»، «ایجاد و راه اندازی پایگاه های برون مرزی تخصصی زیست فناوری به سبب تسهیل در دسترسـی بـه منابـع مالـی خارجـی، افـراد و شـرکت هـای بیـن المللـی در پروژهـای فناورانـه بـا کمترین هزینه»، «اصلـاح سـاختار منابـع مالـی جهـت بهـره بـرداری در مسـیر توسـعه صـادرات محصـوالت زیسـت فناوری» بندهای برنامه صادراتی برای جهش اقتصادی در حوزه زیست فناوری به شمار می روند.
همچنین «اصلـاح قوانیـن و مقـررات صادراتـی مرتبـط بـا محصـولات زیسـت فنـاوری (از جملـه اصلـاح کـد تعرفـه کالاهـای زیسـت فنـاوری و ارزش گـذاری صادراتـی آن هـا)»، «برنامـه ریـزی جهـت صـادرات محصـولات زیسـت فنـاوری بـه بازارهـای منطقـه و آسـیا بـا هـدف ارزآوری»، «حمایت در راسـتای کسـب دانش تولید رقابت پذیر بین المللی در توسـعه صادراتی محصولات» از دیگر برنامه های صادراتی برای جهش اقتصادی بر پایه زیست فناوری به حساب می آید که توسط ستاد توسعه زیست فناوری تدوین شده است.
ستاد توسعه زیست فناوری صـادرات محصــولات زیســت فناورانــه را در قالــب ۲۶ ســرفصل هدف گــذاری کرده اسـت کـه تـا ۵ سـال آینـده باعــث افزایــش تــاب آوری و ۴۵۰ میلیــون دلار ارزش افــزوده ایجــاد شود.
جدول پروژه های توسعه صادرات حوزه زیستی برای جهش اقتصادی
حمایت از طرح های پژوهشی برای جهش اقتصادی یکــی از بندهــای قانــون ششــم توســعه حمایــت از توسـعه و تجـاری سـازی فناوریهـای راهبـردی و مورد نیاز کشور به منظور تحقق مرجعیت علمی و افزایــش ســهم پژوهشــی از تولیــد ناخالــص داخلی اسـت. در این راسـتا سـتاد توسـعه زیست فنـاوری بـه منظـور تحقـق ایـن هـدف طرح تقسیم کار ملی زیست فناوری را در دو فاز پژوهشـی و اجرایی در راسـتای کار خود قرار داده کـه در ۲۳۸ محـور و در ۳۸ موضـوع اصلـی برنامه ریـزی شـده اسـت. حمایـت از پژوهشهـای حـوزه زیسـت فنـاوری کـه تـا ۵ سـال آینـده باعـث افزایـش تـاب آوری خواهـد شـد، ارائـه شـده اسـت.
جدول برنامه های پشتیبانی از طرح های پژوهشی
آموزش و ترویج علوم زیستی در حــوزه ترویــج فعالیتهــای زیســت فناورانــه، ســتاد توســعه زیســت فنــاوری برنامــه پشتیبانی از پژوهشهای حوزه زیسـت فناوری که تا ۵ سـال آینده سبب افزایش تاب آوری خواهد شـد، عرضه کرده است.
جدول برنامه های در ارتباط با اموزش و ترویج علوم زیستی
حفظ ذخایر ژنتیکی و بهره برداری اقتصادی در حــوزه حفــظ ذخایــر ژنتیکـی، سـتاد توسـعه زیسـت فنـاوری برنامـه حمایـت از پژوهشهـای حـوزه زیسـت فنـاوری کـه تـا ۵ سـال آینـده سبب افزایش تاب آوری خواهد شـد، ارائه نمود.
برنامه حفظ ذخایر ژنتیکی برای جهش اقتصادی
فرهنگسازی اقتصاد زیستی حمایـت از اقدامـات رسـانه ای و روابـط عمومـی سـتاد کـه تـا ۵ سـال آینـده باعـث افزایـش تـاب آوری خواهـد شـد از جانب ستاد توسعه زیست فناوری عرضه شده است.
جدول فرهنگسازی اقتصاد زیستی برای جهش اقتصادیمنبع:

1400/11/01
20:50:23
5.0 / 5
326
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب
نظر شما در مورد این مطلب
نام:
ایمیل:
نظر:
سوال:
= ۱ بعلاوه ۳
کارا پيام
karapayam.ir - تمامی حقوق سایت كارا پیام متعلق به مالک دامنه است

كارا پیام

پیام رسان