مطالب كارا پیام


چین در توسعه مدل های زبانی هوش مصنوعی از آمریکا پیشی گرفت

چین در توسعه مدل های زبانی هوش مصنوعی از آمریکا پیشی گرفت

نخستین فن بازار ازدیاد درختان میوه در دانشگاه آزاداسلامی

نخستین فن بازار ازدیاد درختان میوه در دانشگاه آزاداسلامی

حضور ۵۸ شرکت دانش بنیان در رویداد تبادل فناوری صنایع غذایی

حضور ۵۸ شرکت دانش بنیان در رویداد تبادل فناوری صنایع غذایی
معاون علمی رئیس جمهور خبر داد؛

پشتیبانی از دانش بنیانهای فعال در حوزه تجهیزات کامپیوتری تسهیل میشود

پشتیبانی از دانش بنیانهای فعال در حوزه تجهیزات کامپیوتری تسهیل میشود

تقدیم إیشنال کأفضل شرکة تصمیم مواقع

تقدیم إیشنال کأفضل شرکة تصمیم مواقع
توسط یك شركت دانش بنیان محقق شد؛

تأمین قسمتی از نیاز صنعت برق به رله های حفاظتی با تولید دانش بنیان

تأمین قسمتی از نیاز صنعت برق به رله های حفاظتی با تولید دانش بنیان

آخرین وضع بازار رمزارزها در جهان

آخرین وضع بازار رمزارزها در جهان

fake passport PSD template

fake passport PSD template

رسیدن ساوند کلاد به سودآوری به بهای اخراج ۸ درصد از کارمندان

رسیدن ساوند کلاد به سودآوری به بهای اخراج ۸ درصد از کارمندان

ترکیب دو روش برای درمان دیابت نوع دوم

ترکیب دو روش برای درمان دیابت نوع دوم

کارا پيام
کارا پیام
karapayam.ir - تمامی حقوق سایت كارا پیام متعلق به مالک دامنه است

كارا پیام

پیام رسان